Interwencja Rzecznika Finansowego w sprawie zwrotu prowizji

Interwencja Rzecznika Finansowego w sprawie zwrotu prowizji

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) reprezentuje interesy klientów podmiotów rynku finansowego.


Kto może zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Klientem podmiotu rynku finansowego w omawianej kwestii jest każda osoba fizyczna będąca klientem banku, członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub klientem instytucji kredytowej, instytucji finansowej lub pożyczkowej.

Oznacza to, że do firmy z prośbą o interwencję nie mogą zwracać się spółki, ani żadne inne podmioty nie będące osobami fizycznymi, ponieważ Rzecznik z założenia ma chronić interesy „najsłabszych” uczestników rynku, czyli zwykłych ludzi.


Kiedy można zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy może podjąć działania w imieniu klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji.

Oznacza to, że zanim skierujemy się po pomoc do Rzecznika, musimy mieć już za sobą próbę rozwiązania sporu w trybie reklamacji. Zgodnie z przepisami ustawy, reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Dalej na stronie Rzecznika czytamy:

Do Rzecznika Finansowego można także zwrócić się w sytuacji, gdy podmiot rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na reklamację albo też nie wykonał czynności wynikających z reklamacji uwzględnionej zgodnie z wolą klienta, jak również wtedy, gdy podmiot ten nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji (np. nie zamieścił w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji czy nie przekazał wymaganych informacji w odpowiedzi na reklamację).

Aby Rzecznik Finansowy mógł skutecznie rozpatrzyć wniosek (skargę/zażalenie), należy przesłać do Biura Rzecznika Finansowego wniosek (skargę/zażalenie) w formie pisemnej.

Korespondencję należy adresować:

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu odręcznie podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

We wniosku (skardze/zażaleniu) należy podać swoje dane:
•    imię i nazwisko;
•    adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
•    nr telefonu;

 
We wniosku (skardze/zażaleniu) należy w zwięzłej i krótkiej formie przedstawić stan faktyczny dotyczący sprawy i działań z nią związanych, jak również:
•    wykazać, że wykorzystano drogę reklamacyjną z podmiotem rynku finansowego;
•    wskazać zarzuty, które w Państwa ocenie przemawiają za nieprawidłowym stanowiskiem podmiotu rynku finansowego;
•    podać argumenty potwierdzające roszczenia w stosunku do podmiotu rynku finansowego.

Do wniosku (skargi/zażalenia) należy dołączyć, jeśli oczywiście jesteście Państwo w posiadaniu, kserokopię korespondencji z podmiotem rynku finansowego, bądź kopie innych dokumentów, które są istotne dla sprawy i potwierdzają zgłaszane roszczenia.

Jeżeli osoba składająca wniosek występuje w czyimś imieniu, do wniosku należy również dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby. 

Jeśli nie podjąłeś jeszcze żadnych działań lub nie wiesz co zrobić, skontaktuj się z nami, a bezpłatnie wskażemy Ci najlepszą drogę do odzyskania pieniędzy.

Wzory pism dostępne są pod adresem: https://rf.gov.pl/wzory-pism/wzory-pism-banki-kapital

Artykuł powstał w oparciu o materiały prezentowane na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego pod adresem: https://www.rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg/Chce_zlozyc_bezplatny_wniosek_o_przeprowadzenie_interwencji_przez_Rzecznika_Finansowego__22279

Czytaj także: Reklamacja – kiedy, po co i jak walczyć z bankiem?

Czytaj także: Jak sprawdzić czy należy Ci się zwrot prowizji?

Powiązane artykuły