Sprawdź jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej – upadłość konsumencka 2020

Sprawdź jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej – upadłość konsumencka 2020

Nadchodzące zmiany ustawy konsumenckiej

Upadłość konsumencka w rozumieniu dzisiejszej ustawy to proces umożliwiający w całości lub w części oddłużenie osoby, która nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Często zadłużenie powoduje rozpad rodzin i dramaty życiowe, a wcale nie jest wywołane winą czy niedbalstwem konsumenta. Ustawodawca chce pomóc ludziom, którzy wpadli w spiralę długu i stali się niewolnikami swoich zobowiązań bez nadziei na poprawę sytuacji. Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe nastąpi w marcu 2020 roku i niesie za sobą szereg zmian, czytając ten artykuł dowiesz się jak będzie ona wyglądała w nowym brzmieniu. 

Główne zmiany będą dotyczyły badania umyślności i winy w powstawaniu długów. Inaczej będzie wyglądał również okres trwania planu spłaty. Dodatkowo zmieni się rola sędziego komisarza i syndyka w upadłości, ustawodawca wprowadzi też nową możliwość warunkowego umorzenia długów. 

Rosnące zainteresowanie upadłością konsumencką

Powołując się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości w  2016 roku ogłoszono 4447 upadłości, przy 8694 złożonych o nią wniosków. Rok później uwzględniono 5470 z 11 120 wniosków o upadłość. Natomiast w 2018 roku ogłoszono 6552 upadłości przy 12 719 wnioskach. 

Gołym okiem widać, że coraz więcej ludzi decyduje się na ten krok. Ustawodawca więc dokonuje zmian w obowiązującej ustawie, ponieważ bezsprzecznie widzi, że dotyczy ona coraz szerszego kręgu dłużników.

Badanie winy wnioskodawcy 

W dzisiejszych realiach sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości bada winę wnioskodawcy co do powstania zadłużenia. Oznacza to, że jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa to jego wniosek zostanie odrzucony. Głównie czynniki takie jak utrata pracy, czy trwała choroba usprawiedliwiają w ocenie sądów wpadnięcie w spirali długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest więc prostym procesem.

Po nowelizacji sąd nie będzie już badał na etapie składania wniosku winy dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności. Upadłość będzie o wiele łatwiej ogłosić, lecz nie wszyscy będą potrafili ten proces dokończyć, ponieważ znacząco wydłuży się okres planu spłat wierzytelności.

Okres trwania planu spłat

Obecnie po uzyskaniu zgody od sądu na ogłoszenie upadłości, czyli gdy udowodni się, że do zadłużenia, nie doszło wskutek rażącego niedbalstwa lub bez swojej winy, sąd wyznacza plan spłat trwający do 3 lat

Po nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej okres ten może maksymalnie wydłużyć się do 7 lat. Czynnikiem decydującym o tak długim czasie spłacania wierzytelności będzie zawinienie dłużnika co do doprowadzenia się do niewypłacalności. Podczas wyznaczania planu spłat przestrzeń do oceny zachowania dłużnika uzyskają wierzyciele. Oznacza to, że osoby, które umyślnie zadłużały się wiedząc o braku możliwości spłaty i tak uzyskają pełne oddłużenie, jednak okres planu spłat znacząco wydłuży się w niektórych przypadkach aż do 7 lat. 

Zabieg taki znacząco zwiększy ilość osób starających się o ogłoszenie upadłości równocześnie utrudniając jej przeprowadzenie. Rozróżnienie okresu spłat na krótsze dla dłużników niezawinionych i dłuższe dla tych, którzy ze swojej winy przyczynili się do niewypłacalności znacząco zwiększa ochronę wierzycieli.

Warunkowe umorzenie wierzytelności

Ustawodawca wprowadzi możliwość warunkowego umorzenia wierzytelności bez konieczności wyznaczenia planu spłaty. Oznacza to, że gdy wnioskujący o ogłoszenie upadłości jest czasowo chory, bądź ma długotrwałe problemy ze znalezieniem pracy to sąd wyznaczając mu pięć lat warunkowego umorzenia daje mu tym samym okres na wyleczenie się, czy znalezienie zatrudnienia. Instytucja ta wydaje się sprawiedliwa, ponieważ pozwala odetchnąć zadłużonemu i przygotować się do realizacji później wyznaczonego planu spłaty. 

W rzeczywistości więc po upływie pięcioletniego terminu sąd może wyznaczyć i tak siedmioletni okres planu spłat, co w niektórych wypadkach daje 12 lat potrzebnych łącznie na oddłużenie.

W wyjątkowych sytuacjach sądy będą mogły przychylić się do natychmiastowego oddłużenia dłużnika. Będzie to jednak uzależnione od nadzwyczajnych sytuacji takich jak trwałe i nieodwracalne kalectwo dłużnika czy braku możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 

Sędzia komisarz i syndyk

Zmieni się również zakres ról sędziego komisarza oraz syndyka w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Osoby starające się o upadłość, dzięki nie badaniu przez sąd winy w powstaniu niewypłacalności na etapie składania wniosku, będzie obowiązywała prostsza procedura. 

Pominięcie w początkowej fazie upadłościowej badania winy ogranicza w nim rolę sędziego komisarza. Zabieg ten odciąży administrację sądową i pozwoli skupić się sędziom na zajęciu się bardziej skomplikowanymi sprawami taki jak restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców. 

Dodatkowo zgłoszenia wierzytelności będą składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka. Usprawni to powstawanie list wierzytelności. Syndyk uzyska możliwość poszukiwania dobytku dłużnika za pomocą komorników sądowych. 

Czy po zmianach warto będzie ogłosić upadłość konsumencką?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, sądy nie będą badały na początku drogi upadłościowej winy dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności, więc samo wejście w proces upadłościowy będzie łatwiejsze. Z drugiej zaś strony jeśli podczas wyznaczania planu spłaty, po konsultacji z wierzycielami sąd uzna rażące niedbalstwo, czy umyślność dłużnika to okres całkowitego oddłużenia może przedłużyć się aż do 7 lat, co stanowi 4 lata więcej niż dotychczas. Badanie winy zadłużonego będzie więc odbywało się w późniejszym okresie procesu upadłościowego. Pozwoli to na odciążenie sądów oraz ułatwi procedurę, przez co zwiększy ilość osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości. 

Zgłoś się po bezpłatną pomoc prawną

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy może nastąpić?

 Czytaj także: Kredyt w spadku – dziedziczenie długów

Powiązane artykuły