Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy może nastąpić?

Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy może nastąpić?

Czym jest wypowiedzenie umowy kredytu? 

Kredyt jest zobowiązaniem pomiędzy kredytodawcą, czyli stroną udzielającą kapitału na określonych warunkach, a kredytobiorcą, a więc stroną spłacającą udzielony jej kapitał wraz z odsetkami w ratach oraz opłacającą prowizję i inne opłaty wstępne związane z kredytem. Nie zawsze spłata kredytu przebiega zgodnie z postanowieniami umowy, w życiu zdarzają się różne sytuacje losowe i czasem kredytobiorca nie jest w stanie kontynuować spłaty swojego zobowiązania. Kredytodawca posiada możliwość wypowiedzenia umowy kredytu, jest to najczęściej spowodowane brakiem spłat kredytobiorcy. Wypowiedzenie to powoduje, iż kredytobiorca zobowiązany jest do zwrócenia niespłaconej reszty kredytu najczęściej w przeciągu 30 dni. Termin ten jest wiążący i bagatelizowanie go tylko pogarsza sytuację.

Podstawa prawna wypowiedzenia umowy kredytu

Instytucja wypowiedzenia stanowi ochronę kredytodawcy. Zabezpiecza go przed nieuczciwą praktyką niespłacania zaciągniętego zobowiązania. Podstawą wypowiedzenia umowy kredytu jest art. 75 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, który brzmi następująco:

W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.

Bank może wypowiedzieć umowę kredytu jeśli wystąpi:

– Brak spłaty rat w określonym terminie
– Przeznaczenie udzielonego przez kredytodawcę kapitału na inny, niż określony w umowie cel
– Utrata zdolności kredytowej, np. poprzez straty zatrudnienia, przy równoległym braku perspektyw na uzyskanie innego źródła dochodów. Bank może okresowo badać czy kredytobiorca wciąż posiada zdolność kredytową. Stanowi o tym art. 74 ustawy o Prawie Bankowym
– Oszukanie kredytodawcy w znacznym stopniu co do swojej sytuacji materialnej, źródeł dochodu i innych czynników wpływających na ustalenie zdolności kredytowej
– Zagrożenie upadłością 

Warto wspomnieć, że utrata zdolności kredytowej nie musi być zawiniona. Jednak jej wystąpienie niezależnie od przyczyn, jest przesłanką pozwalającą bankowi wypowiedzieć umowę kredytu.

Bank powinien uczciwie przeanalizować powody zerwania umowy. Muszą być one uzasadnione i oparte na obiektywnych przyczynach. Na bezzasadne wypowiedzenie przysługuje roszczenie kredytobiorcy, który może wytoczyć o to sprawę cywilną w sądzie. 

Czy kredytodawca może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień?

Bank nie wypowiada umowy kredytu bez uprzedniego wezwania do uregulowania niespłaconych rat.  Zazwyczaj wzywa kilkakrotnie do spłaty, a finalnie wystawia końcowe wezwanie pod rygorem wypowiedzenia umowy. Upływający czas daje kredytobiorcy chwile na przemyślenie swojej sytuacji, a samo wypowiedzenie nie następuje nagle. 

Uciążliwy windykator?

Jest to także okres największego natężenia działań windykacyjnych, gdzie wierzyciel potrafi wykonywać kilka połączeń dziennie, wysyłając do tego liczne maile i smsy. Często nawet odwiedzając dłużnika w miejscu zamieszkania czy pracy. Warto mieć świadomość jakie praktyki windykacyjne są uznawane za niedozwolone i kiedy windykator przekracza swoje uprawnienia.  W sytuacjach w których czujemy się nękani lub mamy poczucie zagrożenia, bez wahania można dzwonić na policje.

Konsekwencje wypowiedzianej umowy kredytu

Zazwyczaj bank wzywa kredytobiorcę do spłaty całości kapitału powiększonego o zaległe odsetki i dotychczasowe koszty windykacji w terminie 30 dni. Termin ten może wynosić 7 dni, gdy istnieje zagrożenie kredytobiorcy upadłością konsumencką. Termin ten zaczyna biec od czasu gdy kredytobiorca zaznajomił się z treścią skierowanego do niego wypowiedzenia umowy o kredyt. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich środków udzielonych mu przez bank. Jeżeli nie jest w stanie zwrócić pożyczonego kapitału, sprawa jest przekazywana do działu prawnego. Ten kieruje do sądu pozew o zapłatę całej wymaganej kwoty. Ten etap można uznać za koniec windykacji polubownej, od tego momentu korespondencja odbywa się już poprzez pełnomocnika banku. Oczywiście nadal możliwy jest dialog z bankiem, jednak zazwyczaj jest on bardzo mało elastyczny i żąda znacznej wielkości wpłat, aby w ogóle przystąpić do rozmów. 

Jeśli chcesz wiedzieć co dzieje się później, zachęcamy do przeczytania drugiej części artykułu, sprawdź: Wypowiedzenie umowy kredytu, co dalej?

Powiązane artykuły