Jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości?

Jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości?

Jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości?

Listę dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są opisane w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

szczegółowo wymienia je Art. 23. Dodatkowe elementy wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości:
1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:
1)aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.
2. (uchylony)
3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Cała dokumentacja z pewnością nie jest łatwa do skompletowania, a jeśli okaże się, że pominęliśmy jakiś istotny dokument, sąd z pewnością wezwie nas do uzupełnienia braków, dając na to najczęściej termin 7 dni. Dlatego też wskazanym jest, aby przy postępowaniu upadłościowym korzystać z usług profesjonalnych podmiotów zajmujących się obsługa prawną w tym zakresie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o upadłości sprawdź: Upadłość konsumencka – czyli jak wyjść z długów?

Jeśli potrzebujesz pomocy lub zastanawiasz się czy upadłość to rozwiązanie dla Ciebie, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Czytaj także: Kredyt hipoteczny – wszystko co musisz wiedzieć

Czytaj także: Co zrobić, żeby dostać dobry kredyt?

Powiązane artykuły