Elementy wniosku o upadłość konsumencką

Elementy wniosku o upadłość konsumencką

Elementy wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być złożony na formularzu urzędowym, który można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Poniżej znajdują się elementy wzoru wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

Oznaczenie sądu do którego jest kierowany wniosek.
Oznaczenie dłużnika – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, w przypadku posiadania pełnomocnika – dane identyfikacyjne pełnomocnika dłużnika.
Składniki majątku – aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – nieruchomości, pojazdy, sprzęty RTV i AGD, oszczędności w gotówce, papiery wartościowe, wraz z podaniem miejsca, w którym znajdują się składniki majątku dłużnika.
Spis należności dłużnika względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych podmiotów z podaniem ich adresów, waluty i wysokości wierzytelności oraz terminem zapłaty.
Spis wierzycieli – z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty. Należy podkreślić, iż uwzględniamy wszystkie wierzytelności dłużnika, zarówno te wymagalne jak i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe oraz te stwierdzone tytułami egzekucyjnymi.
Spis wierzytelności spornych – z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.
Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku – tytuł uzyskania przychodu (np. wynagrodzenie, emerytura, renta, świadczenie rodzinne, umowa, darowizna), jego wartość z uwzględnieniem czy podajemy kwotę netto czy brutto oraz miejsce na uwagi np. czy podane przychody są obciążone potrąceniami z tytułu pożyczek czy są objęte egzekucją komorniczą.
Spis wydatków dłużnika – informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
Uzasadnienie wniosku – w tym miejscu należy wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek wraz z ich uprawdopodobnieniem.
Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu.
Załączniki – należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty, w tym miejscu należy uwzględnić również dowód wniesienia opłaty od wniosku.
Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres właściwy sądu. Niezachowanie warunków formalnych lun nieopłacenie wniosku skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł, należy ją uiścić przed złożeniem wniosku w kasie sądu, znakami opłaty sądowej na pierwszej lub ostatniej stronie wniosku lub przelewem na rachunek bankowy sądu dołączając potwierdzenie przelewu.

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką – wypełnij formularz kontaktowy i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej.

Czytaj także: Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Czytaj także: Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z długów

 

Powiązane artykuły