Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe (sprawdź: Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej) wniosła ze sobą wiele zmian na korzyść konsumenta. Ogłoszenie upadłości jest dziś o wiele prostsze chociażby ze względu na odejście sądu od badania winy wnioskodawcy w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. Oznacza to, że wniosek nie zostanie odrzucony jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa.

Zgodnie z „art. 49110. Umorzenie postępowania upadłościowego
1.Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.
2.Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
2a.Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3.Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. […]”

Sporządzając wniosek należy przede wszystkim zadbać, aby wszystkie wymagane dane zostały przedstawione zgodnie ze stanem faktycznym. Dłużnik bowiem ponosi odpowiedzialność za szkodzę wyrządzoną na skutek podania niezgodnych z prawdą danych, co może się wiązać z oddaleniem przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać, że na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje konsumentowi zażalenie.

Czytaj także: Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji w 3 krokach.

Czytaj także: Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z długów

 

Powiązane artykuły

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Comments are closed.