Czym jest i skąd się bierze inflacja?

Czym jest i skąd się bierze inflacja?

Czym jest inflacja?

Inflacja to spadek wartości pieniądza w czasie. Inaczej, inflacja to proces wzrostu poziomu cen w krajowej gospodarce. W wyniku utrzymującej się inflacji za tę samą kwotę na przestrzeni czasu będziemy w stanie kupić mniej dóbr i usług.

Czym jest deflacja?

Deflacja jest przeciwieństwem inflacji i na rynkach obserwujemy ją zdecydowanie rzadziej. Analogicznie, deflacja to wzrost wartości pieniądza w czasie, czyli proces spadku przeciętnego poziomu cen. W czasie rynkowej deflacji wraz z upływem czasu będziemy w stanie kupić więcej.

Skąd się bierze inflacja?

Inflacja jest wynikiem nadmiernego zwiększania podaży pieniądza, czyli ogólnej ilości pieniędzy w obiegu. Ilość ta obejmuje gotówkę, wkłady na rachunkach bankowych, lokaty terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe.

Regulowanie podaży pieniądza w gospodarce to element polityki pieniężnej kraju, a odpowiadają za nią banki centralne. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski (NBP), a od 1998 roku jego organ nazwany Radą Polityki Pieniężnej (RPP). RPP między innymi ustala założenia polityki pieniężnej oraz ustala wysokość stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na podaż pieniądza, a tym samym poziom inflacji.

Czy inflacja jest korzystna?

Analizę zacznijmy od deflacji. Kiedy ceny towarów i usług maleją naturalnym jest, że nie spieszymy się z wydawaniem pieniędzy. Skoro za kilka miesięcy będzie taniej, to po co kupować teraz? W efekcie pieniędzy w obiegu jest mniej, obroty i przychody przedsiębiorstw spadają, a w konsekwencji również kurs ich akcji. Nie jest to ogół zjawisk dobry dla gospodarki.

Wysoka inflacja sprawia natomiast, że konsumentów nie stać na drożejące rzeczy przy stojących w miejscu, albo rosnących wolniej niż inflacja zarobkach. W efekcie muszą się zapożyczać, a wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych tak samo dla gospodarki dobry nie jest.

Wniosek z powyższych jest taki, że najkorzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia będzie niska inflacja. I takie są właśnie założenia polityki pieniężnej w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej określiła cel inflacyjny na 2,5%, czyli umiarkowany wzrost cen towarów i usług. Taki poziom inflacji sprawia, że chętnie kupujemy, ale też przesadnie nie ubożejemy.

Jak ochronić oszczędności przed inflacją?

Ochrona oszczędności przed inflacją to jedno z najważniejszych wyzwań dla inwestorów i jeden z podstawowych celów inwestycyjnych. Kiedy mamy kredyty, to wraz z inflacją rok po roku realna wartość środków, które musimy zwrócić jest niższa niż w dniu zaciągania zobowiązania (jeśli nie było waloryzowane). W przypadku lokowanych środków działanie inflacji jest jednak niekorzystne. Jeśli w danym roku inflacja utrzyma się na poziomie 2%, to strata na wartości nie jest może duża, ale w okresie 10 lat może to już być kilkadziesiąt procent. Aby nie paść ofiarą takiego zjawiska należy osiągać stopę zwrotu przewyższającą inflację, albo zainwestować tak, aby nasza przychodowość była indeksowana  o wartość inflacji.

 

Czytaj także: Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji w 3 krokach.

Czytaj także: Zamknięcie karty kredytowej – UWAŻAJ

 

Powiązane artykuły