Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku – opracowanie 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku – opracowanie 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku – opracowanie 

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób doszło do korzystnej dla konsumenta wykładni art. 16 ust. 1 dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę rady 87/102/EWG.

Tytułowy wyrok TSUE w omawianej sprawie zmienił bezzasadne unikanie przez banki, obniżania całkowitego kosztu kredytu, w przypadku wcześniejszej jego spłaty.

Dyrektywa unijna z dnia 23 kwietnia 2008 roku

Ten akt prawny reguluje stosunek prawny zawarty między konsumentem i kredytodawcą. Jedną z jego myśli przewodnich jest ochrona interesów tego pierwszego z powodu jego słabszych możliwości negocjacyjnych umowy jak i mniejszej świadomości mechanizmów bankowych. Art 16. ust 1 owej dyrektywy jasno stanowi, że:

Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku

Ustawa ta jest implementacją wyżej wspomnianej dyrektywy unijnej wydanej 23 kwietnia 2008 roku. Uznaje się ją więc za dostosowanie się polskiego prawa krajowego do prawa stanowionego przez Unię Europejską. Ustawa o kredycie konsumenckim powiela więc prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu  w przypadku jego wcześniejszego spłacenia. Wyraz tego odzwierciedla się w art. 49 ust.1  ww. ustawy, którego brzmienie jest jednoznaczne i niebudzące wątpliwości: 

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Praktyka banków 

Pomimo wyraźnych norm postępowania zawartych we wcześniej wymienionych artykułach banki pozostawały obojętne na obowiązek obniżania całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej  spłaty. Prowizje i inne ukryte opłaty zawarte w umowach kredytowych potrafiły stanowić nawet 50 %  kwoty całego zobowiązania. Banki pomimo obowiązujących przepisów prawa nie chciały zwracać tych kwot. 

Opinia Rzecznika Finansowego z dnia 16 maja 2016 roku

Rzecznik Finansowy wraz z prezesem UOKiK, wydali wspólne stanowisko dotyczące naruszającej prawa konsumenta praktyki bankowej dotyczącej omawianej w artykule sprawy. Nie mogli oni pozostawać obojętnymi wobec tak bezprawnych działań.  Opinia nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Uważamy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru.

Opinia rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Gerrarda Hogana z dnia 23 maja 2019 roku

Gerrard Hogan w swojej opinii także walczy o prawa konsumentów. Uważa on, że przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego banki nie tylko powinny zwracać koszty prowizji, ale i prowadzić dokumentację z nimi związaną, tak żeby suma zwrotu była jasna i klarowna. Cytując fragment art. 55 jego opinii z dnia 23 maja 2019 roku:

W praktyce księgowanie kosztów stałoby się obowiązkowe, nawet pomimo faktu, że obowiązek taki nie jest przewidziany w innych przepisach. Ponadto w przypadku sporu dotyczącego kwoty obniżki, do której konsument jest uprawniony przy przedterminowej spłacie, sądy krajowe będą musiały zwrócić się do biegłych księgowych, nawet jeżeli koszty ze względu na swój charakter byłyby stosunkowo niewielkie. 

Postulowany stan nie ma podstawy w przepisach prawnych, lecz jest drogą którą warto pójść w celu ochrony strony słabszej zobowiązania kredytowego.

Wyrok TSUE z 11 września 2019 roku

Art. 37. wyżej wymienionego wyroku stanowi, że:

Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

Jest to więc jednoznaczna podstawa do walki o swoje prawa z bankami w sprawie spłaconych wcześniej kredytów konsumenckich, zaciągniętych po 1 stycznia 2012 roku.

Podsumowując, wieloletnie spory i wytrwała walka klientów, niczym starcie Dawida z Goliatem, przyniosła w końcu pożądany rezultat, a wymiar sprawiedliwości nie ugiął się pod presją ze strony najbardziej majętnego sektora rynku jakim niewątpliwie są banki. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać ten dorobek prawny, w swojej sprawie, sprawdź jakie są sposoby egzekwowania należnych Ci pieniędzy ze strony banku.

Dowiedz się jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną przy uzyskaniu zwrotu prowizji.

Powiązane artykuły